Thông báo phát ống đựng bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2017

Thông báo phát ống đựng bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:    51   /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v phát ống đựng bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2017

_________________

 

Nhằm hỗ trợ sinh viên đã tốt nghiệp vào đợt tháng 9/2017 (danh sách đính kèm) được nhận ống đựng bằng tốt nghiệp, Nhà trường tổ chức đợt phát tập trung với nội dung cụ thể như sau:

  1. Cách thức đăng ký: Các sinh viên đăng ký trực tuyến tại link sau: https://goo.gl/E9hFrw
  2. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 22/6/2018.
  3. Thời gian và địa điểm nhận: từ ngày 25/6 đến ngày 9/7/2018, tại Phòng Công tác Sinh viên (cơ sở Nguyễn Văn Cừ), buổi sáng từ 8g00 đến 11g00, buổi chiều từ 13g30 đến 16g00.

Lưu ý: Sinh viên khi đến nhận vui lòng mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Trần Vũ