Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên khóa 2019 đợt 1

Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên khóa 2019 đợt 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 96 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v phát thẻ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn cho sinh viên khóa 2019 đợt 1

___________________

 

Nhà trường thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên khóa 2019 đợt 1 như sau:

Danh sách sinh viên: xem tại đây

STT

Đối tượng

Nơi nhận thẻ

Thời gian

1.       

Sinh viên đại học chính quy (không nội trú KTX ĐHQG-HCM)

Phòng CTSV cơ sở Thủ Đức-Dĩ An (Lớp trưởng đại diện nhận thẻ về phát cho lớp)

10/10/2019 – 31/10/2019

2.       

Sinh viên chương trình đề án của khoa CNTT

Văn phòng Khoa CNTT (Phòng I.53)

Từ 10/10/2019

3.       

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Chương trình Việt-Pháp

Văn phòng khoa Hóa (Phòng I.59B)

Từ 10/10/2019

4.       

Sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông (Chất lượng cao)

Văn phòng khoa Điện tử Viễn thông (Phòng E.106)

Từ 10/10/2019

5.       

Sinh viên ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học (Chất lượng cao)

Văn phòng khoa Sinh học-Công nghệ Sinh học

Từ 10/10/2019

6.       

Sinh viên chương trình liên kết quốc tế (ITEC)

Văn phòng Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Từ 10/10/2019

7.       

Sinh viên nội trú KTX ĐHQG-HCM

Nhận thẻ tại KTX ĐHQG-HCM

 

 

Sau ngày 31/10/2019, Nhà trường sẽ hủy các thẻ bảo hiểm y tế còn lại do sinh viên không đến nhận. Trong trường hợp này nếu như sinh viên muốn được cấp lại thẻ bảo hiểm thì phải đóng phí làm thẻ.

Mọi trường hợp sai sót thông tin cá nhân trên thẻ BHYT yêu cầu sinh viên đến trực tiếp phòng CTSV để điều chỉnh. Trường hợp sinh viên muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu phải nộp lại Thẻ BHYT cho phòng CTSV vào cuối tháng 12/2019 để Trường làm thủ tục đề nghị BHXH TP.HCM điều chỉnh./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

 Phạm Nguyễn Thùy Dương