Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên khóa 2020

Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên khóa 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 86 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v phát thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên Khóa 2020

___________________

 

Nhà trường thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho sinh viên Khóa 2020 như sau:

Danh sách sinh viên: xem tại đây

  • Đối với các sinh viên có tình trạng “Đã được gia hạn, sử dụng tiếp thẻ cũ”: không in thẻ mới, sử dụng thẻ BHYT hiện tại.
  • Đối với các sinh viên có tình trạng “Mua BHYT từ 01/01/2021”: Nhà trường sẽ mua BHYT cho SV từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 (trừ SV ở KTX ĐHQG), trả lại tiền BHYT 3 tháng cho SV.
  • Đối với các sinh viên có tình trạng “Trả lại tiền BHYT”: Nhà trường sẽ hoàn trả tiền BHYT cho SV.
  • Đối với các sinh viên có tình trạng “Có thẻ mới”: lịch nhận thẻ như sau:

 

Lưu ý đối với SV ở KTX ĐHQG: Nhà trường mua BHYT cho SV đến 31/12/2020, KTX ĐHQG sẽ mua tiếp cho SV từ 01/01/2021. Từ tháng 01/2021, các vấn đề liên quan đến BHYT, SV vui lòng liên hệ KTX.

 

STT

Đối tượng

Nơi nhận thẻ

Thời gian

1.     

Sinh viên đại học chính quy học tại cơ sở Thủ Đức-Dĩ An

Phòng CTSV (Lớp trưởng đại diện nhận thẻ về phát cho lớp)

13/11/2020 – 13/12/2020

2.     

Sinh viên các chương trình đề án của khoa Công nghệ thông tin

Văn phòng Chương trình: phòng I.53 (nhà I) – cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Từ 13/11/2020

3.     

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, sinh viên chương trình chất lượng cao khoa Hóa học

Văn phòng khoa Hóa (Nhà I, Phòng I.59B) – cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Từ 13/11/2020

4.     

Sinh viên chương trình chất lượng cao của khoa Điện tử Viễn thông

Văn phòng khoa Điện tử Viễn thông (Dãy E, Phòng E.106) – cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Từ 13/11/2020

5.     

Sinh viên chương trình chất lượng cao của Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

Văn phòng khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học (dãy F) – cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Từ 13/11/2020

6.     

Sinh viên chương trình chất lượng cao của Khoa Môi trường

Văn phòng khoa Môi trường (dãy C) – cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Từ 13/11/2020

7.     

Sinh viên chương trình liên kết quốc tế (ITEC)

Văn phòng Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Từ 13/11/2020

 

Mọi trường hợp sai sót thông tin cá nhân trên thẻ BHYT yêu cầu sinh viên đến trực tiếp phòng CTSV để điều chỉnh./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

Phạm Nguyễn Thùy Dương