Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế năm 2020

Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế năm 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:  24  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v phát thẻ Bảo hiểm y tế năm 2020 cho sinh viên

___________________

 

Nhà trường thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 cho sinh viên như sau:

Danh sách các sinh viên có thẻ BHYT mới:

Lưu ý: các sinh viên thuộc trường hợp gia hạn thì sẽ không có thẻ mới mà sử dụng thẻ cũ.

{aridoc width=”900″ height=”700″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3046/DSSV%20BHYT_2020.pdf{/aridoc}

Cách thức nhận thẻ như sau:

STT

Đối tượng

Nơi nhận thẻ

Thời gian

1.       

Sinh viên đại học chính quy khóa 2018, 2019 tại cơ sở Thủ Đức-Dĩ An

Phòng CTSV

18/05/2020 đến 18/06/2020

2.       

Sinh viên Đại học khóa 2017 trở về trước, SV bậc cao đẳng tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Phòng CTSV

18/05/2020 đến 18/06/2020

3.       

Sinh viên chương trình tiên tiến, Việt pháp, Chất lượng cao của khoa Công nghệ thông tin

Văn phòng Chương trình: phòng I.53

Từ 18/05/2020

4.       

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Văn phòng khoa Hóa (I.59B)

Từ 18/05/2020

5.       

Sinh viên chương trình chất lượng cao ngành Kỹ thuật Điện tử truyền thông

Văn phòng khoa Điện tử – Viễn thông

Từ 18/05/2020

6.       

Sinh viên chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Sinh học

Văn phòng khoa Sinh học – Công nghệ sinh học

Từ 18/05/2020

7.       

Sinh viên chương trình liên kết quốc tế (ITEC)

Văn phòng Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Từ 18/05/2020

 

Sau ngày 18/06/2020, Nhà trường sẽ hủy các thẻ bảo hiểm còn lại do sinh viên không đến nhận. Trong trường hợp này nếu như sinh viên muốn được cấp lại thẻ bảo hiểm thì phải đóng phí làm thẻ.

Mọi trường hợp sai sót thông tin cá nhân trên thẻ BHYT yêu cầu sinh viên đến trực tiếp phòng CTSV để điều chỉnh./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương