Thông báo phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên (đợt tháng 10/2018)

Thông báo phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên (đợt tháng 10/2018)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    127  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên (đợt tháng 10/2018)

_________________

 

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc chăm sóc sức khỏe, Nhà trường tổ chức đợt phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Loại thuốc: Mebendazol 500mg do công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm sản xuất.
  2. Thời gian nhận thuốc: từ ngày 18/10/2018 đến ngày 31/10/2018.
  3. Địa điểm nhận:
  • Cơ sở 1: sinh viên đem theo thẻ sinh viên đến TrạmY tế (E.001) nhận thuốc.
  • Cơ sở 2: lớp trưởng đến nhận theo lớp tại Trạm Y tế (D.101)./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương