Thông báo reset email sinh viên học kỳ 2/2019-2020

Thông báo reset email sinh viên học kỳ 2/2019-2020

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

_______________

Số: 15/TB-KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP. HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc reset mật khẩu Email sinh viên (đối với SV quên mật khẩu)

___________________________

 

          Trước tình hình sinh viên tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo lịch reset mật khẩu email sinh viên (định dạng MSSV@student.hcmus.edu.vn) đối với những sinh viên quên mật khẩu để hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần và học trực tuyến (online) trong

HK2/2019-2020 như sau:

1. Cách thức:

   – Sinh viên có thể sử dụng email cá nhân (đính kèm hình chụp CMND Thẻ SV) gửi mail về P.Công tác Sinh viên: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

để yêu cầu hỗ trợ reset mật khẩu email SV.

   – Tiêu đề email: [Reset email SV] – MSSV – Họ tên

     VD: [Reset email SV] – 1711001 – Nguyễn Văn A

2. Thời gian: Từ nay đến hết ngày 02/4/2020.

 

Sau thời gian trên, bộ phận quản trị hệ thống email sẽ không giải quyết thêm trường hợp nào trong học kỳ này.

 

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân