Thông báo sửa đổi Điều 1, 5 và 6 trong Quy định học tiếng Anh trình độ đại học