Thông báo SV Hệ VLVH đăng ký học lại với hệ ĐTTX

Thông báo SV Hệ VLVH đăng ký học lại với hệ ĐTTX

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:         /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc sinh viên hệ vừa làm vừa học đăng ký học cùng với hệ đào tạo từ xa

ngành Công nghệ thông tin, học kỳ 1 năm học 2018-2019

 

 

 1. Đăng ký học phần:
 • Thời gian nộp đơn đăng ký học phần (theo mẫu trên trang web của trường): từ ngày 05/06/2018 đến 12/06/2018.
 • Địa điểm: Phòng Đào tạo

 

 1. Đóng học phí:
 • Thời gian đóng học phí tại phòng Kế hoạch tài chính: từ ngày 05/06/2018 đến 12/06/2018.
 • Mức học phí: 285.000đ/1 tín chỉ học phí

 

 1. Danh mục các môn học hệ đào tạo từ xa:

Sinh viên xem danh mục các môn học sau đây để đăng ký:

 

STT

Mã MH

Môn học

Số tín chỉ

LT

TH

TCHP

Học phí

1

CTH001

Những NLCB của CN Mác – Lênin

5

75

0

5

1,425,000

2

CTH002

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

45

0

3

855,000

3

CTH003

Tư tưởng HCM

2

30

0

2

570,000

4

CTT002

Tin học cơ sở

4

45

30

5

1,425,000

5

CTT003

Nhập môn lập trình

4

45

30

5

1,425,000

6

CTT005

Lý thuyết đồ thị

4

45

30

5

1,425,000

7

CTT006

PP Lập trình hướng đối tượng

4

45

30

5

1,425,000

8

CTT008

Kỹ thuật lập trình

4

45

30

5

1,425,000

9

CTT101

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

45

30

5

1,425,000

10

CTT102

Cơ sở dữ liệu

4

45

30

5

1,425,000

11

CTT103

Hệ điều hành

4

45

30

5

1,425,000

12

CTT104

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

4

45

30

5

1,425,000

13

CTT105

Mạng máy tính

4

45

30

5

1,425,000

14

CTT204

Phân tích thiết kế HTTT

4

45

30

5

1,425,000

15

CTT406

Thống kê máy tính và ứng dụng     

4

45

30

5

1,425,000

16

CTT524

Công nghệ XML và ứng dụng

4

45

30

5

1,425,000

17

CTT703

Lập trình web 1

4

45

30

5

1,425,000

18

CTT705

Lập trình ứng dụng quản lý 1

4

45

30

5

1,425,000

19

CTT731

Lập trình Web 2

4

45

30

5

1,425,000

20

CTT732

Lập trình ứng dụng quản lý 2

4

45

30

5

1,425,000

21

TTH063

Toán rời rạc

4

60

0

4

1,140,000

 

 

 1. Thời khóa biểu: Sinh viên xem thời khóa biểu trên cổng thông tin hệ Đào tạo từ xa qua mạng: http://e-learning.vn

 

 1. Kế hoạch học tập:
 • Sinh viên đã đóng học phí bắt đầu đăng nhập qua mạng từ ngày 25/06/2018.
 • Sinh viên đăng nhập với tài khoản và mật khẩu là số CMND đã đăng ký. Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, sinh viên phải thay đổi mật khẩu để bảo vệ tài khoản học tập cá nhân (nếu có 2 người đăng nhập cùng 1 tên đăng nhập thì hệ thống quản trị mạng sẽ khóa tài khoản lại).

 

 1. Điện thoại và email liên lạc:
 • Số điện thoại liên lạc: (028)38337982 hoặc (028)62884499-1200
 • Email liên lạc: dttx@e-learning.vn

                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG