Thông báo tách lớp Anh văn 2 (17CSH, 17KVL)

Thông báo tách lớp Anh văn 2 (17CSH, 17KVL)

THÔNG BÁO

     

Do lớp Anh văn 2 chiều thứ 6 quá đông nên được tách thành 2 lớp như sau :

Tên môn học

Lớp

 

Số sv

sosvMax

tcphong

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Sinh viên

BAA00012

Anh văn 2

17AV2_1

 

32

62

TATC

cs2:NĐH4.5

6

6

4

17CSH

BAA00012

Anh văn 2

17AV2_13

Mới

33

62

TATC

cs2:NĐH6.4

6

6

4

17KVL