Thông báo Tham gia lớp tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên theo đề án ĐHQG-HCM năm 2017

Thông báo Tham gia lớp tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên theo đề án ĐHQG-HCM năm 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:  78/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 THÔNG BÁO

Tham gia lớp tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên theo đề án ĐHQG-HCM năm 2017

_____________________

      

       Thực hiện công văn số 1664/ĐHQG-CTSV của Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 20/9/2017 về việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên năm 2017 thuộc Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác Hướng nghiệp – Tư vấn việc làm sinh viên ĐHQG-HCM”, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo mở các lớp hướng dẫn kỹ năng mềm cho sinh viên như sau:

 1. Đối tượng: Tất cả các sinh viên hệ chính quy đang học tại trường.
 2. Yêu cầu đối với sinh viên tham gia
 • Tham gia đầy đủ các chuyên đề đã đăng ký. Trường hợp vắng mặt phải báo về phòng Công tác Sinh viên trước 02 ngày diễn ra buổi học (có thể thông báo qua email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn). Các sinh viên đã đăng ký nhưng vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ không được ưu tiên đăng ký trong các hoạt động tiếp theo của nhà trường.
 • Tích cực tham gia trao đổi trong lớp học.
 • Thực hiện phiếu khảo sát về chương trình.
 1. Phương thức điểm danh
 • Điểm danh đầu vào: thực hiện trên Thẻ sinh viên (sinh viên đến trễ 15 phút sau giờ học thì sẽ không được điểm danh).
 • Điểm danh đầu ra: thực hiện trên phiếu khảo sát.

Các sinh viên tham gia lớp học phải điểm danh cả 02 lần (đầu vào và đầu ra) thì mới được công nhận hoàn thành buổi học và được cấp giấy chứng nhận (khi có yêu cầu).

 1. Đăng ký tham gia
 • Đăng nhập tài khoản sinh viên tại website: http://portal.hcmus.edu.vn
 • Chọn mục Chuyên đề/Đăng ký chuyên đề
 • Thời gian đăng ký: 13/10/2017 – 20/10/2017
 • Kết quả đăng ký chuyên đề sẽ được thông báo ngày 24/10/2017.
 1. Các kỹ năng được tổ chức

Kỹ năng

Nội dung

Mục tiêu

Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân (KN2)

–         Đặc điểm nhân cách bản thân trong hiện tại.

–         Phương cách tự thể hiện bản thân để xây dựng hình ảnh tích cực.

Trang bị kỹ năng tự nhận thức về bản thân hiện tại và mẫu người mà cá nhân muốn vươn tới

Kỹ năng tư duy sáng tạo (KN3)

–         Tổng quan về tư duy sáng tạo

–         Các công cụ phát triển tư duy sáng tạo.

–         Vận dụng thực hành.

Trang bị kỹ năng tư duy sáng tạo trong giải quyết các vấn đề.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (KN4)

–         Giới thiệu chung về quản lý thời gian và tổ chức công việc.

–         Quy trình hoạch định kế hoạch và tổ chức công việc.

–         Vận dụng thực hành.

Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; mức độ tự chủ và trách nhiệm trong tổ chức công việc.

 

 1. Lịch học

STT

Lớp học

Số lượng

Địa điểm

Thời gian

1

KN21

200

Hội trường I

Sáng 11/11/2017

2

KN22

200

Hội trường I

Chiều 11/11/2017

3

KN23

200

Hội trường I

Sáng 12/11/2017

4

KN31

200

Hội trường I

Chiều 12/11/2017

5

KN32

200

Hội trường I

Sáng 18/11/2017

6

KN33

200

Hội trường I

Chiều 18/11/2017

7

KN41

200

Hội trường I

Sáng 19/11/2017

8

KN42

200

Hội trường I

Chiều 19/11/2017

9

KN43

200

Hội trường I

Sáng 25/11/2017

 

Nơi nhận:

–          Ban Giám hiệu;

–          Các Khoa;

–          ĐTN, HSV;

–         Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Văn Chí Nam