Thông báo thay đổi thời gian đăng ký học phần HK2/2019-2020 – bậc Đại học chính quy

Thông báo thay đổi thời gian đăng ký học phần HK2/2019-2020 – bậc Đại học chính quy
THÔNG BÁO
 
Phòng Đào tạo thông báo thay đổi thời gian ĐKHP như sau:
Trong thông báo trước đây, SV khóa 2019 và SV các khóa trước đăng ký học các học phần cùng khóa 2019 là ngày 13/2 đến ngày 16/2/2020, nay được điều chỉnh lại là từ 9h00 ngày 10/02/2020 đến 18h00 ngày 12/02/2020 (dòng chữ màu đỏ trong bảng).
  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

03/02/2020

08/02/2020

K18 về trước

Đăng ký học phần

Công nghệ thông tin

 

04/02/2020

08/02/2020

K18 về trước

Đăng ký học phần

Toán, Sinh, CNSH

 

05/02/2020

08/02/2020

K18 về trước

Đăng ký học phần

Các ngành còn lại

Đăng ký AV4

10/02/2020

12/02/2020

K19 về trước

ĐKHP AV1, AV2, AV3, THCS, HP Tự chọn và HP học lại

Tất cả các ngành

SV xem file kế hoạch đính kèm

19/02/2020

22/02/2020

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP lần 1

Tất cả các ngành

Tuần học đầu tiên

27/02/2020

28/02/2020

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP lần 2

Tất cả các ngành

(*)

   (*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP lần 2, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết