Thông báo thi lại môn Tâm lý đại cương lớp 17 KMT và 17_1

Thông báo thi lại môn Tâm lý đại cương lớp 17 KMT và 17_1

 THÔNG BÁO

V/v Tổ chức thi lại HK2/2017-2018

môn Tâm lý đại cương (BAA00006) cho 2 lớp 17KMT và 17_1

 

                Do dữ liệu kê khai giảng dạy môn Tâm lý đại cương (BAA00006) của 2 lớp 17KMT và 17_1 không chính xác nên sinh viên 2 lớp không thi đúng đề thi của lớp, nay Phòng Khảo thí & ĐBCL tồ chức lại lịch thi cho các sinh viên đã đăng ký môn học của 2 lớp này như sau:

  1. Lớp 17KMT:
  • Ngày thi: 09g55 – 28/6/2018.
  • Phòng thi: F302, F304 (Linh Trung).
  1. Lớp 17_1:
  • Ngày thi: 13g30 – 28/6/2018.
  • Phòng thi: F103, F104 (Linh Trung).

Lưu ý:

  • Tất cả bài thi ngày 22/6/2018 của 2 lớp này sẽ bị hủy, đề nghị sinh viên tham dự đầy đủ trong đợt thi này.
  • Trường hợp sinh viên vắng thi có lý do chính đáng thì sinh viên phải liên hệ Phòng Đào tạo để xin hoãn thi (nhận điểm I) và sẽ đăng ký học môn học này ở HK1/2018-2019 theo thời gian quy định của Phòng Đào tạo.
  • Danh sách thi chi tiết: File đính kèm.

          

                                                                  Ngày 23 tháng 6 năm 2018

                                                             Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL

 

 

 

                                                                        Trịnh Thanh Đèo