Thông báo thời gian điều chỉnh đăng ký học phần online lần cuối

Thông báo thời gian điều chỉnh đăng ký học phần online lần cuối

THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ONLINE HK2/2019-2020

Phòng Đào tạo thông báo các mốc thời gian điều chỉnh ĐKHP (thêm/hủy) như sau:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

20/04/2020

21/04/2020

K18 về trước

Điều chỉnh ĐKHP Online Đợt 1

(Lần 2)

 

Tất cả các ngành

(*)

23/04/2020

24/04/2020

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP online Đợt 2

(Lần 1)

 

Tất cả các ngành

 

04/05/2020

05/05/2020

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP Online Đợt 2

(Lần 2)

 

Tất cả các ngành

(*)

 

 (*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP lần 2, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết

 

                                                                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO