Thông báo thủ tục đăng ký giấy xác nhận sinh viên qua mạng

Thông báo thủ tục đăng ký giấy xác nhận sinh viên qua mạng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:  14  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v thủ tục đăng ký giấy xác nhận sinh viên qua mạng

 

Trước tình hình sinh viên hiện đang tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo về việc thủ tục đăng ký giấy xác nhận sinh viên qua mạng đối với các sinh viên có nhu cầu, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng áp dụng: sinh viên hiện trong danh sách đang học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  2. Thời gian áp dụng: từ ngày 20/03/2020 đến ngày 30/06/2020.
  3. Quy trình thực hiện:
  • Bước 1: Sinh viên đăng ký tại đường link sau, lưu ý sinh viên phải sử dụng email sinh viên: https://bitly.com.vn/oFiA9
  • Bước 2: Nhà trường sẽ gửi giấy xác nhận đến địa chỉ sinh viên đã đăng ký thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
  • Bước 3: Sau khi gửi giấy xác nhận, Nhà trường sẽ gửi email xác nhận mã vận chuyển qua email sinh viên.
  • Bước 4: Khi nhận được giấy xác nhận, sinh viên thanh toán chi phí cho đơn vị vận chuyển./.

 

 

  Nơi nhận:

–   BGH (để b/c);

–   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Trần Vũ