Thông báo thực hiện khảo sát về tình hình đào tạo trực tuyến

Thông báo thực hiện khảo sát về tình hình đào tạo trực tuyến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO

 Số:  41/TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 3 năm 2022

 THÔNG BÁO

Về việc đánh giá hiệu quả đào tạo trực tuyến

đối với giảng dạy đại học

 

      Thực hiện công văn số 982/BGDĐT-GDDH về việc rà soát, đánh giá hiệu quả đào tạo trực tuyến đối với giảng dạy đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đề nghị sinh viên đại học hệ chính quy vui lòng hỗ trợ thực hiện khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thu thập thông tin về tình hình tổ chức đào tạo trực tuyến tại cơ sở đào tạo theo đường link sau: https://forms.gle/V3PsZrk37UeV2NX16

Thời gian thực hiện khảo sát: đến ngày 25/3/2022.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của sinh viên./.

 

   TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO