Thông báo triển khai thu thập thông tin sức khỏe sinh viên năm học 2023 – 2024

Thông báo triển khai thu thập thông tin sức khỏe sinh viên năm học 2023 – 2024

THÔNG BÁO

V/v triển khai thu thập thông tin sức khỏe sinh viên năm học 2023 – 2024

        Nhằm thực hiện quy định về công tác y tế trường học theo Thông tư số 33/2021/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 31/12/2021 và tăng cường, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, Nhà trường thực hiện triển khai thu thập thông tin sức khỏe sinh viên năm học 2023-2024 như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: tất cả các sinh viên đang học tại Trường.
  2. Phiếu cung cấp thông tin: sinh viên thực hiện tại link sau: https://forms.office.com/r/GwfzYcR2Jt

Lưu ý:

  • Sinh viên phải đăng nhập email sinh viên để vào form cung cấp thông tin.
  • Một sinh viên chỉ thực hiện cung cấp thông tin 01 lần.
  1. Thời gian thực hiện: từ ngày 21/12/2023 đến ngày 05/01/2024.

Thông tin sức khỏe sinh viên sẽ được sử dụng để lưu trong hồ sơ quản lý sức khỏe sinh viên của Trường, không sử dụng cho các mục đích khác.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc và đầy đủ phiếu khảo sát thông tin sức khỏe sinh viên năm học 2023 – 2024. Trường hợp sinh viên không thực hiện cung cấp thông tin sức khỏe theo nội dung Thông báo này trong thời gian quy định, sinh viên phải nộp giấy khám sức khỏe do Bệnh viện cấp quận/huyện trở lên cấp./.