Thông báo tuyển sinh Liên thông đại học ngành CN thông tin hệ chính quy năm 2020

Thông báo tuyển sinh Liên thông đại học ngành CN thông tin hệ chính quy năm 2020

Sinh viên xem thông báo tuyển sinh trong file đính kèm.

Lưu ý: 

BẢNG DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

ĐƯỢC DỰ XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 2020

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

STT

Mã ngành

Tên ngành

 

1

6480101

Khoa học máy tính

 

2

6480201

Công nghệ thông tin

 

3

6480202

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

 

4

6480203

Hệ thống thông tin

 

5

6480207

Xử lý dữ liệu

 

6

6480208

Lập trình máy tính

 

7

6480209

Quản trị cơ sở dữ liệu

 

8

6480210

Quản trị mạng máy tính

 

9

6480219

An ninh mạng