Thông báo v/v cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – bảo hiểm xã hội số

Thông báo v/v cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – bảo hiểm xã hội số

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:   46  /TB-KHTN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – bảo hiểm xã hội số

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu toàn bộ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, người dân trên địa bàn thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssiD trên thiết bị di động thông minh của cá nhân, hoàn thành trước ngày 31/7/2021.

Công văn 1493/BHXH-CSBHYT của BHXH Việt Nam cũng thông báo kể từ ngày 01/06/2021 người bệnh đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Nhà trường đề nghị sinh viên nhanh chóng thực hiện việc cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại, cách thức như sau:

Bước 1: Tải ứng dụng VssID

Bước 2: Đăng ký thông tin cá nhân (có hình chụp CMND/CCCD 2 mặt) trên app VssID của BHXH Việt Nam.

Lưu ý: mã số BHXH là 10 số cuối của dòng “Mã số” trên thẻ BHYT. Đối với các sinh viên bị mất thẻ BHYT, vui lòng tra cứu mã số BHXH tại link sau: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

Các tiện ích mở của ứng dụng VssID:

Với những yếu tố trên, Nhà trường đề nghị sinh viên thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID nhằm đảm bảo quyền lợi của mình. Mọi vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT do chưa hoặc không cài đặt ứng dụng, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

 

Nơi nhận:

–       BGH (để b/c);

–       Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương