Thông báo V/v cung cấp giáo trình, tài liệu tham khảo tận nhà cho sinh viên và học viên

Thông báo V/v cung cấp giáo trình, tài liệu tham khảo tận nhà cho sinh viên và học viên

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc mua giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập trực tuyến và trực tiếp trong thời gian tới. Phòng Quản trị thiết bị (tổ giáo trình) sẽ tiếp nhận yêu cầu đặt giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyển về địa chỉ đặt hàng theo yêu cầu của sinh viên, theo các hình thức như sau:

1. Vui lòng đặt giáo trình, tài liệu tham khảo tại đường link:

https://forms.office.com/r/A1U3szWRtS

2. Nhân viên Phòng Quản trị thiết bị (tổ giáo trình) sẽ xác nhận yêu cầu, chi phí thanh toán (tiền giáo trình, tài liệu tham khảo và cước phí vận chuyển) bằng hình thức COD và liên hệ với sinh viên.

2.1. Tại cơ sở 1:

  • Cô Phạm Thị Ngọc Ánh, điện thoại: 028.38304094; 0914.732.249

Email: ph-quantrithietbi@hcmus.edu.vn

  • Anh Trần Ngọc Độ, điện thoại: 0983.796.556

Email: tndo@hcmus.edu.vn.

2.2. Tại cơ sở 2:

  • Cô Lữ Thị Nhơn, điện thoại: 034.8929057

Email: tndo@hcmus.edu.vn.

3. Nhân viên Phòng Quản trị thiết bị (tổ giáo trình) đóng gói và gửi giáo trình, tài liệu tham khảo đến sinh viên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

–          Phòng QTTB;

–          Phòng KHTC;

–         Phòng Đào tạo;

–          Phòng CTSV;

–         Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Lê Quan