Thông báo v/v cung cấp thông tin để hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (đợt 2)

Thông báo v/v cung cấp thông tin để hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (đợt 2)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số: 05 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 2 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v cung cấp thông tin để hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (đợt 2)

 

Nhà trường thông báo về việc hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (BHYT) cho sinh viên như sau:

  • Danh sách sinh viên được hoàn trả:

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/2856/DSSV%20hoan%20tra%20BHYT%20dot%202.pdf{/aridoc}

  • Đối với các sinh viên chưa có số tài khoản: vui lòng cung cấp số tài khoản (do sinh viên đứng tên chủ tài khoản) cho Phòng CTSV bằng cách liên hệ trực tiếp hoặc gửi email đến: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn . Hạn cuối cung cấp: 16g30 ngày 16/02/2020.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để b/c);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương