Thông báo v/v đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu của bảo hiểm y tế năm 2020 dành cho các sinh viên tham gia BHYT tại Trường (trừ khóa 2019)

Thông báo v/v đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu của bảo hiểm y tế năm 2020 dành cho các sinh viên tham gia BHYT tại Trường (trừ khóa 2019)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 118 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu của bảo hiểm y tế năm 2020

dành cho các sinh viên tham gia BHYT tại Trường (trừ khóa 2019)

 

Các sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại Trường trong năm 2020 đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu từ ngày 4/12/2019 đến hết ngày 17/12/2019.

Hướng dẫn đăng ký:

User: MSSV

Pass: CMND/CCCD (nhà trường đã reset pass mặc định từ sáng 04/12/2019)

  • Chọn mục “Bảo hiểm y tế”/ chọn “Enroll me”/ chọn “Bảo hiểm y tế năm 2020”/ chọn “Đăng ký nơi khám chữa bệnh (đợt 1)”/ chọn “Trả lời các câu hỏi

Trường hợp các sinh viên không đăng ký Nhà trường sẽ chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu mặc định như sau:

  • Đối với các sinh viên KHÔNG tham gia BHYT trong năm 2019 tại Trường: Bệnh viện 7A (mã 79016) cho sinh viên học tại cơ sở 1 và Bệnh viện Quận Thủ Đức (mã 79037) cho sinh viên học tại cơ sở Thủ Đức – Dĩ An.
  • Đối với các sinh viên tham gia BHYT trong năm 2019 tại Trường: giữ lại bệnh viện đã đăng ký trong năm 2019 với điều kiện bệnh viện đã đăng ký vẫn nằm trong danh mục quý 1 năm 2020 do BHXH TP.HCM quy định.

Lưu ý: trong quý 1/2020, bệnh viện nhân dân 115 (mã 79024) chỉ nhận gia hạn thẻ cũ, không nhận tăng mới và đổi nơi khám chữa bệnh.

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu đầy đủ theo đúng thời gian quy định để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   Phòng Đào tạo (để p/h);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký) 

Phạm Nguyễn Thùy Dương