Thông báo v/v đăng ký và cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID)

Thông báo v/v đăng ký và cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 27 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/V ĐĂNG KÝ VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ (VssID)

 

Để tiến đến việc sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử và thông tin kịp thời các nội dung về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT đến người tham gia, BHXH Việt Nam triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) trên thiết bị di động thông minh.

Nhà trường thông báo quy trình đăng ký sử dụng ứng dụng VssID như sau:

Bước 1: Đăng ký thông tin cá nhân (có hình chụp CMND/CCCD 2 mặt) trên app VssID của BHXH Việt Nam.

Lưu ý: mã số BHXH là 10 số cuối của dòng “Mã số” trên thẻ BHYT. Đối với các sinh viên bị mất thẻ BHYT, vui lòng tra cứu mã số BHXH tại link sau: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

Bước 2: Điền thông tin hoàn thành tại link: https://forms.office.com/r/SiTyM3Ubxq

Với ứng dụng VssID, các bạn có thể theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng của các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tra cứu những thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của mình cũng như thanh toán trực tuyến, theo đó sổ và thẻ bảo hiểm y tế giấy sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm y tế dạng số, hoàn toàn tránh được các sự cố về mất mát hoặc quên khi đến thăm khám tại các cơ sở khám chữa bệnh và các trường hợp cần sử dụng khác.

Các tiện ích mở của ứng dụng VssID:

Với những yếu tố trên, Nhà trường hy vọng các bạn sinh viên sẽ tích cực trong việc cài đặt ứng dụng và cung cấp các thông tin hỗ trợ việc đăng ký và xác thực tài khoản ứng dụng VssID./.

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 Phạm Nguyễn Thùy Dương