Thông báo v/v hoàn trả học phí đóng dư cho học viên cao học

Thông báo v/v hoàn trả học phí đóng dư cho học viên cao học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             
THÔNG BÁO
v/v nhận lại học phí đóng dư
             
             
Các học viên cao học có tên trong danh sách bên dưới đã đóng dư học phí khi đăng ký môn học. Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên về việc nhận lại học phí đóng dư như sau:
– Thời gian nhận lại học phí: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 10/02/2018
– Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Phòng B01)
Ghi chú: học viên mang theo biên lai thu tiền để nhận lại học phí đóng dư
             
STT MSHV Họ tên Học phí đã đóng Ngày đóng Số tiền hoàn trả
1 16C21001 Trần Thị Kiều Diễm 2.440.000 14/12/2017 160.000
2 16C22002 Dương Thị Cẩm Nhung 2.440.000 15/12/2017 160.000
3 16C22009 Hồ Thị Kim Vân 2.440.000 18/12/2017 160.000
4 16C23001 Nguyễn Thị Đỗ An 2.440.000 13/12/2017 160.000
5 16C23012 Trần Thị Như Ý 2.440.000 13/12/2017 160.000
6 16C34005 Đào Chí Khương 4.270.000 14/12/2017 280.000
7 16C34007 Lê Thanh Nhựt 2.440.000 15/12/2017 160.000
8 16C34018 Đỗ Xuân Đại 2.440.000 15/12/2017 160.000
9 16C34019 Lữ Thế Đăng 4.270.000 19/12/2017 280.000
10 16C37001 Nguyễn Thị Phương Chi 1.830.000 13/12/2017 120.000
11 16C51018 Nguyễn Thị Hoài Khanh 1.830.000 13/12/2017 120.000
12 16C51026 Trần Thị Kim Thanh 1.830.000 13/12/2017 120.000
13 16C51032 Trương Quốc Vinh 1.830.000 14/12/2017 120.000
14 16C52010 Lê Hữu Quang Tuyến 3.050.000 18/12/2017 200.000
15 16C52013 Vương Quốc Phương 1.220.000 14/12/2017 80.000
16 16C52016 Nguyễn Hữu Vinh 1.220.000 14/12/2017 80.000
17 16C53012 Phạm Huy Lâm 4.270.000 13/12/2017 850.000
18 16C53013 Hồ Thị Thanh Nguyên 1.220.000 18/12/2017 80.000
19 16C61005 Đặng Đình Dần 5.490.000 21/12/2017 360.000
20 16C62003 Lê Võ Ngọc Diễm 1.830.000 13/12/2017 120.000
21 16C62006 Nguyễn Tiến Anh Huy 1.830.000 18/12/2017 120.000
22 16C63003 Huỳnh Nguyễn Trường Giang 1.830.000 18/12/2017 120.000
23 16C63005 Hứa Hoàng Quốc Huy 1.830.000 18/12/2017 120.000
24 16C63006 Nguyễn Thị Khánh Ngâu 1.830.000 19/12/2017 120.000
25 16C63009 Đặng Trường Sơn 1.830.000 13/12/2017 120.000
26 16C63017 Nguyễn Ngọc Cường 3.660.000 18/12/2017 240.000
27 16C66014 Phạm Thị Thanh Trang 1.830.000 13/12/2017 120.000
28 1563012 Trần Thị Huệ Minh 4.680.000 10/03/2017 630.000