Thông báo v/v hoàn trả tiền BHYT đợt 2 năm học 2020-2021

Thông báo v/v hoàn trả tiền BHYT đợt 2 năm học 2020-2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:    08    /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 1 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v hoàn trả tiền bảo hiểm y tế đợt 2 năm học 2020 – 2021

Nhà trường thông báo về việc hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (BHYT) đợt 2 năm học 2020 – 2021 như sau:

Danh sách hoàn trả: xem tại đây

Nhà trường đã gửi thông tin số tài khoản đến email sinh viên, yêu cầu sinh viên kiểm tra số tài khoản nhận tiền của mình. Các sinh viên chưa có số tài khoản hoặc muốn đổi số tài khoản khác, vui lòng đăng ký thông tin tại link sau: https://bom.to/hEXMu10ew

Thời hạn cung cấp thông tin: trước 16g30 ngày 31/01/2021.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để b/c);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương