Thông báo v/v hoàn trả tiền BHYT đợt 2

Thông báo v/v hoàn trả tiền BHYT đợt 2

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số: 09 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (đợt 2)

 

Nhà trường thông báo về việc hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (BHYT) cho sinh viên như sau:

  • Danh sách hoàn trả:
  • {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/2895/DSSV%20hoan%20tra%20tien%20BHYT%20dot%202.pdf{/aridoc}
  • Đối với các sinh viên thuộc diện chuyển khoản: Nhà trường đã hoàn tất việc chuyển tiền.
  • Đối với các sinh viên thuộc diện nhận tiền mặt: SV liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để nhận, SV học tại cơ sở nào thì liên hệ Phòng CTSV cơ sở đó. Thời gian nhận: từ ngày 04/03/2020

Nếu có bất kỳ thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để b/c);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương