THÔNG BÁO V/v khảo sát tác động của dịch COVID-19 đến sinh viên ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO  V/v khảo sát tác động của dịch COVID-19 đến sinh viên ĐHQG-HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Số: 76  /TB-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v khảo sát tác động của dịch COVID-19 đến sinh viên ĐHQG-HCM

 

Nhằm đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 lên việc học tập, rèn luyện và tình hình của sinh viên, ĐHQG-HCM có thực

hiện phiếu khảo sát về tác động của dịch bệnh COVID-19 đến sinh viên ĐHQG-HCM như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: Tất cả sinh viên đang học tập tại trường
  2. Cách thức thực hiện: Sinh viên sử dụng email sinh viên để tiến hành khảo sát tại đường link: https://forms.office.com/r/1XnaitqgZA
  3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/10/2021 đến hết ngày 24/10/2021.

Khi cần hỗ trợ, sinh viên sử dụng email SV gửi thông tin đến email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn .

Nhà trường sẽ có ghi nhận danh sách SV để phục vụ đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022./.

 

 

Nơi nhận:

– Ban giám hiệu;

– Đoàn TN, Hội SV;

– BCN các khoa;

– Lưu: VT, CTSV.

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Trần Vũ