Thông báo v/v kiểm tra và học tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển 2020 (2)