Thông báo v/v nộp thẻ bảo hiểm y tế được cấp miễn phí (đối với sinh viên khóa 2019 trở về trước))

Thông báo v/v nộp thẻ bảo hiểm y tế được cấp miễn phí (đối với sinh viên khóa 2019 trở về trước))

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 81 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v nộp thẻ Bảo hiểm y tế được cấp miễn phí

(Đối với sinh viên từ khóa 2019 trở về trước)

___________________

 

Nhằm phục vụ cho công tác thu phí bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 trong thời gian sắp tới, Nhà trường đề nghị các sinh viên từ khóa 2019 trở về trước có thẻ BHYT được cấp miễn phí phải nộp bản photo thẻ về Phòng CTSV để Nhà trường không đưa tên các sinh viên này vào danh sách thu phí BHYT năm 2021.

Lưu ý:

  • Các mã đối tượng trên thẻ cấp miễn phí: QN, CA, CY, XN, MS, CC, CK, CB, KC, HD, TE, BT, HN, DT, DK, XD, TS, TC, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, CN, GB, DN.
  • Thẻ phải còn giá trị sử dụng. Sinh viên có thể tra cứu thời hạn sử dụng của thẻ tại website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/11/2020. Các sinh viên nộp thẻ sau thời hạn trên phải đóng đầy đủ tiền BHYT và Nhà trường sẽ hoàn trả lại tiền trong tháng 01/2021.

Đề nghị các sinh viên thực hiện theo đúng nội dung trên để đảm bảo quyền lợi của mình./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   Phòng Đào tạo (để p/h);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương