Thông báo v/v reset mật khẩu email sinh viên HK1/2017-2018

Thông báo v/v reset mật khẩu email sinh viên HK1/2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 01/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc reset mật khẩu email sinh viên HK1/2017-2018

 

Nhà trường thông báo lịch reset mật khẩu email sinh viên (dạng  MSSV@student.hcmus.edu.vn) đối với những sinh viên quên mật khẩu theo thời gian và địa điểm như sau:

  1. Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên cả 2 cơ sở
  2. Thời gian: từ ngày 08/01/2018 đến hết ngày 19/01/2018

Các sinh viên có nhu cầu reset mật khẩu email sinh viên vui lòng mang Thẻ sinh viên đến đăng ký trực tiếp tại phòng Phòng Công tác Sinh viên để được reset mật khẩu. Sau khi reset mật khẩu xong, sinh viên phải đăng ký thông tin xác thực với Microsoft (bằng email hoặc điện thoại) để có thể tự lấy lại mật khẩu khi cần theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập website http://aka.ms/ssprsetup

(Nếu xuất hiện cửa sổ “Leaving Facebook” thì chọn “Follow link”, nếu không thì tiếp tục thực hiện bước 2)

Bước 2: Đăng nhập bằng email sinh viên (với mật khẩu vừa được reset)

Thực hiện các bước cung cấp email cá nhân, số điện thoại với Microsoft, khi hoàn tất việc đăng ký sinh viên có thể tự yêu cầu cấp lại mật khẩu khi cần.

Sau ngày 19/01/2018, bộ phận quản trị hệ thống email sẽ không giải quyết thêm trường hợp nào trong học kỳ này.

   Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để b/c);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam