Thông báo v/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2020 đối với sinh viên

Thông báo v/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2020 đối với sinh viên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 102 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2020 đối với sinh viên

___________________

 

Căn cứ công văn số 2924/HDLS-BHXH-GDĐT ngày 22/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng học sinh sinh viên trong năm học 2019 – 2020 như sau:

 1. Đối tượng: tất cả các sinh viên khóa 2018 trở về trước (bắt buộc đối với tất cả sinh viên còn đang học tại Trường)
 • Sinh viên đang nội trú KTX ĐHQG-HCM: đóng phí BHYT trực tiếp tại KTX ĐHQG-HCM.
 • Sinh viên không nội trú KTX ĐHQG-HCM: đóng phí BHYT tại trường.
 1. Mức phí bảo hiểm y tế (BHYT): 564.000 đ/ SV /12 tháng (thời hạn sử dụng từ 01/01/2020 – 31/12/2020).
 2. Hình thức và thời gian thu phí bảo hiểm

Sinh viên đóng phí bảo hiểm tại bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch nào của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) từ ngày 29/10/2019 đến hết ngày 13/12/2019.

 • Khi thực hiện, sinh viên cần cung cấp mã số sinh viên và tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng. Điện thoại hỗ trợ khi gặp khó khăn: 0902.093.310
 • Sau khi đóng phí, sinh viên phải giữ chứng từ nộp tiền của Ngân hàng để xác nhận đã đóng phí bảo hiểm khi cần.
 1. Đối với các sinh viên đã có Thẻ BHYT do địa phương cấp miễn phí hàng năm thực hiện theo hướng dẫn sau:
 • Đóng phí BHYT đầy đủ tại ngân hàng theo quy định (các sinh viên đã nộp bản sao thẻ BHYT cho Trường trước 25/10/2019 không đóng phí tại ngân hàng).
 • Nộp bản sao thẻ BHYT có giá trị sử dụng trong năm 2019 (không cần sao y chứng thực) cho phòng CTSV trước ngày 13/12/2019.
 • Nhà trường sẽ làm thủ tục hoàn trả lại phí cho các sinh viên này trong tháng 01/2020.

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc tham gia Bảo hiểm y tế và khai báo thông tin đăng ký BHXH đầy đủ theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để bc/);

–   Phòng Đào tạo (để p/h);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

 Phạm Nguyễn Thùy Dương