THÔNG BÁO V/v thực hiện bài kiểm tra đợt Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2021-2022

THÔNG BÁO V/v thực hiện bài kiểm tra đợt Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2021-2022
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 50 /TB-CTSV Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v thực hiện bài kiểm tra đợt Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2021-2022

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo về việc thực hiện bài kiểm tra Sinh hoạt Công dân cuối khóa năm học 2021-2022, như sau:

 1. Đối tượng: Sinh viên khóa 2018 đã tham gia đầy đủ chuyên đề A đợt sinh hoạt công dân cuối khóa, bao gồm sinh viên được cho phép vắng tham gia sinh hoạt do bị nhiễm bệnh Covid-19 (danh sách đã tham gia)
 2. Hình thức:
 • Sinh viên tham gia SHCD cuối khóa năm học 2021-2022 sẽ thực hiện bài kiểm tra trực tuyến.
 • Số câu hỏi kiểm tra: 21 câu.
 • Sinh viên thực hiện bài kiểm tra bằng máy tính cá nhân tại nhà.
 • Sinh viên thực hiện bài kiểm tra 1 lần duy nhất.
 • Sinh viên thuộc đối tượng trên phải thực hiện bài kiểm tra đúng theo đề được gửi qua email mỗi sinh viên.
 1. Thời gian thực hiện:
 • Từ 8g00 ngày 28/4/2022 đến hết ngày 06/5/2022.
 • Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 1. Công nhận kết quả:
 • Sinh viên được đánh giá là đạt khi trả lời đúng tối thiểu 18/25 câu hỏi.
 • Trường hợp sinh viên thực hiện bài kiểm tra không đạt hoặc không thực hiện bài kiểm tra sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022)(theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

–   Lưu CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương