THÔNG BÁO V/v thực hiện khảo sát sau đợt Sinh hoạt Công dân cuối khóa năm học 2019-2020

THÔNG BÁO V/v thực hiện khảo sát sau đợt Sinh hoạt Công dân cuối khóa năm học 2019-2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 49 /TB-KHTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện khảo sát sau đợt Sinh hoạt Công dân cuối khóa năm học 2019-2020

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc tổ chức thực hiện khảo sát sinh viên sau đợt Sinh hoạt Công dân cuối khóa năm học 2019-2020 đối với sinh viên khóa 2017 (Bậc Cao đẳng) và khóa 2016 (Bậc Đại học chính quy), như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: Sinh viên tham gia đầy đủ 2 chuyên đề sinh hoạt công dân cuối khóa còn các bạn Sinh viên Khoa Vật Lý- VLKT và Khoa Địa chất đã tham gia chuyên đề 1.
  2. Hình thức khảo sát

Sinh viên tham gia SHCD Cuối khóa năm học 2019-2020 sẽ thực hiện khảo sát trực tuyến thay cho bài kiểm tra:

  • Khảo sát trực tuyến tại đường link: https://tinyurl.com/kssvck2020
  • Số câu hỏi khảo sát: 11-15 câu
  • Sinh viên thực hiện khảo sát bằng máy tính cá nhân tại nhà.
  1. Thời gian khảo sát

Từ ngày 05/8/2020 đến hết ngày 14/8/2020

Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

  1. Công nhận kết quả: Sinh viên đã tham gia đủ 2 chuyên đề và thực hiện đầy đủ các câu hỏi khảo sát trực tuyến sẽ được cộng thêm 2 điểm rèn luyện (Mục 2.4 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020).

 

Nơi nhận:

–  BGH (để báo cáo);

–  Lưu: CSTV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương