Thông báo V/v tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên dành cho tân sinh viên khóa tuyển năm 2021

Thông báo V/v tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên dành cho tân sinh viên khóa tuyển năm 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:    /KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên dành cho tân sinh viên khóa tuyển năm 2021

 

 1. Mục đích
 • Giới thiệu đến tân sinh viên các thông tin về Đại học Quốc gia, Nhà trường và vấn đề cần lưu ý và thực hiện trong khoảng thời đầu học tập bậc đại học.
 • Sinh hoạt về các hoạt động đào tạo, hỗ trợ của Nhà trường và các đơn vị Khoa, phòng ban, đoàn thể trong quá trình học tập.
 • Nâng cao nhận thức của sinh viên về chính sách, pháp luật của Nhà nước, về trách nhiệm công dân, quyền lợi và nghĩa vụ sinh viên; tạo động lực thúc đẩy và định hướng sinh viên phấn đấu học tập, rèn luyện.
 1. Thời gian và hình thức tổ chức – Đối tượng tham dự
 • Thời gian: Từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 02/10/2021.
 • Hình thức tổ chức: Trực tuyến trên nền tảng Microsoft TEAMS và một số nội dung được tổ chức trên nền tảng Zoom. Sinh viên sử dụng tài khoản email sinh viên được Nhà trường cung cấp để đăng nhập (email sinh viên đã dùng để nộp hồ sơ nhập học).
 • Đối tượng tham dự: Bắt buộc đối với tất cả tân sinh viên khóa tuyển năm 2021
 1. Phương án tổ chức và chia lớp sinh hoạt
 • Tất cả sinh viên khóa tuyển 2021 các ngành sẽ được chia về 07 lớp, tương ứng với 07 nhóm trên TEAMS, chi tiết như sau:

Mã lớp

Ngành học

Từ MSSV*

Đến MSSV

DK1

Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin

21110001

hết

Khoa học dữ liệu

21280001

hết

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

21120001

21120150

DK2

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

21120151

hết

Khoa học máy tính (CT Tiên tiến)

21125001

hết

Công nghệ thông tin (CT Việt – Pháp)

21126001

hết

DK3

Hoá học

21140001

hết

Hoá học (CT Việt – Pháp)

21146001

hết

Hóa học (CT Chất lượng cao)

21147001

hết

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (CT Chất lượng cao)

21247001

hết

DK4

Sinh học

21150001

hết

Sinh học (CT Chất lượng cao)

21157001

hết

Công nghệ Sinh học

21180001

hết

Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao)

21187001

hết

DK5

Vật lý học

21130001

hết

Hải dương học

21210001

hết

Kỹ thuật hạt nhân

21230001

hết

Vật lý y khoa

21260001

hết

Khoa học Vật liệu

21190001

hết

Công nghệ Vật liệu

21250001

hết

DK6

Địa chất học

21160001

hết

Kỹ thuật địa chất

21270001

hết

Khoa học Môi trường

21170001

hết

Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao)

21177001

hết

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

21220001

hết

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

21200001

hết

Kỹ thuật điện tử – viễn thông (CT Chất lượng cao)

21207001

hết

DK7

Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao)

21127001

hết

* Mã số sinh viên bao gồm có 8 ký tự, 2 ký tự đầu thể hiện khóa tuyển, 2 ký tự kế tiếp thể hiện ngành học, ký tự thứ 5 là mã hình thức chương trình đào tạo, 3 ký tự cuối là mã định danh của sinh viên.

 • Lịch sinh hoạt chi tiết của mỗi lớp được đính kèm thông báo này tại website Nhà trường và cũng sẽ được gửi qua email sinh viên.
 • Đường dẫn để vào các lớp trên TEAMS và Zoom của các buổi sinh hoạt sẽ được gửi riêng qua email sinh viên.
 • Mỗi ngày có 02 chuyên đề sinh hoạt, buổi sinh hoạt sáng bắt đầu từ 08g00 và buổi sinh hoạt chiều bắt đầu lúc 14g00, mỗi chuyên đề kéo dài từ 120 – 150 phút. Riêng ngày đầu tiên (27/9/2021), tất cả các lớp cùng tham gia chuyên đề sinh hoạt chung về tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên và trước khi bắt đầu chuyên đề riêng của lớp.
 • Các chuyên đề được ghi chú tổ chức “gián tiếp” có nghĩa là sinh viên có thể tự nghiên cứu bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên với các học liệu có sẵn.
 1. Các vấn đề cần lưu ý:
 • Sinh viên khóa tuyển 2021 phải tham gia đầy đủ tất cả các chuyên đề thực hiện các khảo sát theo yêu cầu để được công nhận hoàn thành Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên. Việc tham dự các chuyên đề nhằm giúp sinh viên có thêm những sự hiểu biết trong thời gian đầu tiên học tập tại Nhà trường, trong bối cảnh giãn cách xã hội và học trực tuyến kéo dài thì việc tương tác với Nhà trường qua các nền tảng được thiết lập rất quan trọng và cần thiết.
 • Theo quy chế điểm rèn luyện hiện hành, nếu sinh viên không tham gia Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên theo yêu cầu sẽ bị trừ điểm rèn luyện (tham khảo thêm trong Sổ tay sinh viên).
 • Trong quá trình trước và trong khi tham gia, sinh viên nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc cần nhờ hỗ trợ, vui lòng sử dụng email sinh viên gửi về địa chỉ congtacsinhvien@hcmus.edu.vn. Các trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia buổi sinh hoạt, sinh viên gửi email về mail trên để được giải quyết.

Nơi nhận:

– Toàn thể sinh viên khóa tuyển 2021

– VT: lưu (CTSV)

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

 

Trần Vũ