Thông báo về danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo NH 2020 – 2021

Thông báo về danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo NH 2020 – 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số: 19/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo

Năm học 2020 – 2021

________________________

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách (đính kèm) lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị

như sau:

1. Danh sách lưu trú:

STT

MSSV

HỌ TÊN

1

1714232

PHAN NGỌC HIẾU

2

1751078

NGUYỄN VÕ ĐỨC LỘC

3

18180186

NGUYÊN THỊ THU HẰNG

4

19127276

NGUYỄN ĐĂNG THI

5

19127295

TRẦN THẾ TOÀN

6

19127441

TRẦN NAM KHÁNH

7

19127552

NGUYỄN THANH THẢO

8

20126010

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN


2. Thời gian tiếp nhận lưu trú:
từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021

3. Địa điểm: KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM

4. Hồ sơ cần chuẩn bị:

  • Thẻ sinh viên
  • Ba tấm hình 2×3 (hình mới chụp)
  • 02 bản CMND/CCCD photo (đem bản chính để đối chiếu)
  • Ba tấm hình 2×3 (chụp không quá 6 tháng)
  • Lệ phí lưu trú
  • Lưu ý: Bộ phận Quản lý KTX có thể từ chối tiếp nhận lưu trú đối với trường hợp sinh viên đã từng lưu trú tại KTX nhưng vi phạm nội quy, quy chế

cũng như không đủ điểm phong trào theo quy định của KTX.

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

(Đã ký) 

 

Trần Vũ