Thông báo về kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa, NH 2017-2018

Thông báo về kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa, NH 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 76/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

                                            TP.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa Năm học 2017 – 2018 

 

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa, năm học 2017-2018 thực hiện theo thông báo 67/TB-KHTN-CTSV ra ngày 25/9/2017 như sau:

1.    Danh sách đăng ký:

o    Chuyên đề 1: Xem tại đây

Do có hoạt động khác của Trường nên sinh viên đăng ký lớp CĐI-CK10 sẽ chuyển sang học lớp CĐI-CK6 tại Giảng đường 2 lúc 13g00 ngày 08/10/2017;

 

o    Chuyên đề 2: Xem tại đây

Do có hoạt động khác của Trường nên sinh viên đăng ký lớp CĐII-CK2 sẽ chuyển sang học lớp CĐII-CK9 tại Giảng đường 2 lúc 13g00 ngày 22/10/2017;

 

  •   Lưu ý: Sinh viên đăng ký không đúng hoặc không đủ 02 chuyên đề sẽ không được giải quyết.

 

2.    Địa điểm học:

  • Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM (Giảng đường 1 và Giảng đường 2)

3.    Thời gian học:

  • Sáng:   Từ 07g30 đến 11g00
  • Chiều: Từ 13g00 đến 16g30

4.    Phương thức điểm danh:

Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học, Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

  • Lưu ý:

+                    Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

+                    Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký.

+                     Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

+                     Sinh viên phải đi học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc vắng kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

 

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ “Nhận 0 điểm trong toàn bộ nội dung của Điều 5 – Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường” của đánh giá Điểm rèn luyện năm học 2017-2018.

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            BCN các Khoa;

–            BCH Đoàn TN–Hội SV trường;

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu: P.CTSV.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 

Phạm Nguyễn Thùy Dương