Thông báo về thông tin mã số bảo hiểm xã hội (đợt 1) đối với sinh viên khóa 2019 và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu

Thông báo về thông tin mã số bảo hiểm xã hội (đợt 1) đối với sinh viên khóa 2019 và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số:  72 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v thông tin mã số bảo hiểm xã hội (đợt 1) đối với sinh viên khóa 2019

và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu

____________________

 

Nhà trường thông báo về việc kiểm tra mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) đợt 1 dành cho các sinh viên khóa tuyển 2019 năm học 2019-2020 như sau:

1. ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN ĐÃ CÓ THÔNG TIN MÃ SỐ BHXH: danh sách tại đây

Sinh viên kiểm tra mã số bảo hiểm xã hội của mình, nếu có sai sót phải báo về Phòng CTSV.

Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/9/2019.

2. ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN CHƯA CÓ THÔNG TIN MÃ SỐ BHXH: danh sách tại đây

 • Trường hợp 1: nếu sinh viên có thẻ BHYT thì nộp bản sao thẻ BHYT cho Phòng Công tác sinh viên.
 • Trường hợp 2: nếu sinh viên bị mất thẻ BHYT thì làm theo hướng dẫn sau:
 • Bước 1: Tra cứu thông tin mã số bảo hiểm xã hội trên website Bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
 • Bước 2: Cung cấp mã số bảo hiểm xã hội:
 • Truy cập website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest/
 • Chọn Bảo hiểm y tế/ Enroll me/ Bảo hiểm y tế khóa 2019/ Cung cấp mã số BHXH/ chọn “Trả lời các câu hỏi
  • Trường hợp 3: nếu sinh viên thuộc trường hợp 2 nhưng tra cứu không ra kết quả thì liên hệ Phòng CTSV để điền tờ khai để được cấp mã số BHXH.

Thời hạn thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/9/2019.

 3. ĐĂNG KÝ NƠI KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU

Các sinh viên thực hiện việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/9/2019 theo hướng dẫn sau:

 • Truy cập website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest/
 • Chọn Bảo hiểm y tế/ Enroll me/ Bảo hiểm y tế khóa 2019/ Đăng ký nơi khám chữa bệnh/ chọn “Trả lời các câu hỏi

Lưu ý:

 • Trong quý 4/2019 này, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (79013) và bệnh viện nhân dân 115 (79024) chỉ nhận gia hạn thẻ cũ, không nhận tăng mới và đổi nơi KCB.
 • Đối với các sinh viên không đăng ký trong thời gian quy định, Nhà trường sẽ chọn bệnh viện mặc định: SV học tại cơ sở Thủ Đức-Dĩ An là bệnh viện đa khoa Thủ Đức (79037), SV học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ là bệnh viện 7A (79016).
 • Sinh viên ở ký túc xá ĐHQG – HCM đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại ký túc xá, không thực hiện theo các hướng dẫn trên.

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc tham gia Bảo hiểm y tế và khai báo thông tin đăng ký BHXH đầy đủ theo quy định để đảm bảo quyền lợi của mình./.

 

  Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu (để b/c);

–   Phòng Đào tạo (để p/h);

–   Phòng KH-TC (để p/h);

–   BCN các Khoa (để p/h);

–   Đoàn TN, Hội SV (để p/h);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương