Thông báo về việc bổ sung hồ sơ nhập học của sinh viên khóa 2018

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ nhập học của sinh viên khóa 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số: 98/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Tp.HCM, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung hồ sơ nhập học của sinh viên khóa 2018

________________________

 

Nhà trường thông báo đến tất cả các sinh viên có tên trong danh sách (đính kèm) phải bổ sung giấy tờ theo yêu cầu để hoàn chỉnh hồ sơ nhập học, cụ thể:

  • Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 21/9/2018.
  • Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Nếu không bổ sung đúng thời hạn, sinh viên sẽ chịu hình thức xử lý theo quy chế tuyển sinh của nhà trường./.

Hướng dẫn cách tìm thông tin trên file: Sinh viên mở file, sau đó bấm tổ hợp phím “Crtl + F”, điền Mã số sinh viên là thông tin sẽ hiện ra.

           

 

Nơi nhận:

–          BGH (để báo cáo);

–            BCN các Khoa;

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

 Nguyễn Thị Ngọc Hân