Thông báo Về việc cập nhật thông tin tài khoản Portal đối với sinh viên chương trình Liên thông Đại học từ khóa 2018 trở về trước

Thông báo Về việc cập nhật thông tin tài khoản Portal đối với sinh viên chương trình Liên thông Đại học từ khóa 2018 trở về trước

Nhằm mục đích chuẩn hóa và quản lý đầy đủ thông tin sinh viên theo quy định của Bộ GD&ĐT, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên chương trình Liên thông đại học thực hiện việc cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân tại hệ thống quản lý của Trường (http://portal.hcmus.edu.vn).

  1. Thời gian thực hiện: từ ngày 02/12/2019 đến hết ngày 10/12/2019.
  2. Hướng dẫn: sinh viên xem hướng dẫn cụ thể tại đây

Đề nghị các sinh viên chương trình Liên thông Đại học thực hiện cập nhật thông tin theo đúng quy định để sử dụng tài khoản này đăng ký học phần từ HK2/19-20./.

Nơi nhận:

–            Ban Giám hiệu;

–            Khoa CNTT;

–            Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trần Vũ