Thông báo về việc đăng ký dự thi cấp chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT đợt thi tháng 7 năm 2018

Thông báo về việc đăng ký dự thi cấp chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT đợt thi tháng 7 năm 2018

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:  104/TB-KHTN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 6 năm 2018

  

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký dự thi cấp chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT
đợt thi tháng 7 năm 2018

 

             Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến học viên cao học và nghiên cứu sinh về việc đăng ký dự thi cấp chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT đợt tháng 7 năm 2018 như sau:

1. Ngày thi: 28/7/2018 & 29/7/2018

2. Địa điểm thi:.Viện Đào tạo Quốc tế – ĐHQG-HCM (IEI), số 29 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q1, TP.HCM

3. Đăng ký dự thi và lệ phí thi:

    – Địa điểm đăng ký: Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng (Phòng B04)

    – Hạn chót đăng ký: 18/7/2018

    – Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 500.000/thí sinh

    – Hồ sơ đăng ký gồm:

  • Phiếu đăng ký dự thi, dán ảnh 4×6 (mẫu đính kèm)
  • Bản sao CMND hoặc thẻ căn cước công dân (kèm bản chính để đối chiếu)

    – Thí sinh nhận phiếu dự thi tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng vào ngày 26/7/2018

Lưu ý:

  • Chủ đề thi nói tháng 7: học viên xem văn bản đính kèm (nội dung thi kỹ năng speaking thay đổi từng tháng).
  • Thời hạn của chứng chỉ VNU-EPT là hai năm tính từ ngày cấp.

 

 

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để báo cáo);

– Các đơn vị liên quan;

– Học viên;

– Lưu: VT, SĐH.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

 (đã ký)

  Đặng Thị Phương Thảo