Thông báo về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Thông báo về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

           

Căn cứ Thông báo số 12/HĐGSNN ngày 14/02/2020 của Hội đồng giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến các ứng viên đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Ứng viên ghi tên đăng ký danh sách tại Phòng Tổ chức – Hành chính theo Mẫu 1 đính kèm (liên hệ chuyên viên Nguyễn Văn Duy, đt: 0977.521.209, email nvduy@hcmus.edu.vn), hạn chót đăng ký ngày 02/4/2020. Thông tin chi tiết và Lịch xét cụ thể tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM sẽ được thông báo sau.

Trân trọng./.