Thông báo về việc hạn chế tiếp nhận sinh viên lưu trú KTX 135B Trần Hưng Đạo

Thông báo về việc hạn chế tiếp nhận sinh viên lưu trú KTX 135B Trần Hưng Đạo

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số: 24/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc hạn chế tiếp nhận sinh viên vào lưu trú KTX Trường (135B Trần Hưng Đạo, Q1)

 

          Thực hiện công văn số 417-CV/BCĐ ngày 24/02/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Phường Cầu Ông Lãnh về việc đảm bảo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Phường và căn cứ tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại KTX; Nhà trường thông tin đến các sinh viên có tên trong danh sách lưu trú KTX Trường như sau:

  1. Nhà trường hạn chế tiếp nhận sinh viên vào lưu trú KTX Trường từ ngày 25/02/2022 cho đến khi có thông báo mới của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Phường Cầu Ông Lãnh.
  2. Trường hợp sinh viên vẫn có nhu cầu lưu trú KTX, Nhà trường sẽ tiếp nhận. Tuy nhiên, sinh viên phải cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch của địa phương như sau:
  • Sinh viên nhiễm bệnh phải chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp cách ly và quy định về phòng, chống dịch của Y tế Phường.
  • Các trường hợp sinh viên cách ly tại KTX: sinh viên không tự do ra ngoài, học trực tuyến…và một số hạn chế khác tùy tình hình dịch bệnh.
  1. Sinh viên cần xem xét lịch học để sắp xếp thời gian làm thủ tục lưu trú KTX phù hợp hoặc tạm thời lưu trú tại nhà người thân cho đến khi có thông báo mới của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Phường Cầu Ông Lãnh.

 

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, Nhà trường đề nghị sinh viên phối hợp thực hiện để đảm bảo cho sức khỏe của cá nhân và cộng đồng.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ email phòng Công tác Sinh viên(congtacsinhvien@hcmus.edu.vn) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để báo cáo);

– BCN các khoa;

– Đoàn – Hội;

– Lưu: VT, CTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân