Thông báo về việc hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế

Thông báo về việc hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế

Hiện nay vẫn còn một số sinh viên được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế năm học 2017-2018 và 2018-2019 (đợt 1) nhưng vẫn chưa liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận, danh sách như sau:

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/1997/Danh-sach-chua-nhan-phi-BHYT.pdf{/aridoc}

Đề nghị các sinh viên trong danh sách trên liên hệ Phòng Công tác sinh viên để nhận trước ngày 05/04/2019.