Thông báo về việc hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 – bậc đại học hệ chính quy

Thông báo về việc hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 – bậc đại học hệ chính quy

THÔNG BÁO

(Về việc hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần (ĐKHP) trong học kỳ HK2/2023-2024, Trường điều chỉnh hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:

nh

hk Mã mh Tên môn học Lớp Phòng học Thứ Tiết BĐ Số tiết

Tuần BĐ

Hủy lớp
23-24 2 BAA00022 Thể dục 2 23BL_T2Ti3 cs2:TT_TDTT1 2 3 3  
23-24 2 BAA00003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20_1 cs1:F305 7 6 4  
23-24 2 BAA00101 Triết học Mác – Lênin 22_3 cs2:F301 3 6 5  
23-24 2 BAA00101 Triết học Mác – Lênin 22_1 cs2:F202 6 1 5  
23-24 2 BAA00101 Triết học Mác – Lênin 22_2 cs2:F301 6 6 5  

 Lưu ý:

  • Sinh viên điều chỉnh ĐKHP (nếu cần) theo lịch ĐKHP học kỳ HK2/2023-2024 như đã thông báo.
  • Lớp Thể dục 2/23BL_T4Ti3 không hủy lớp.
  • Sinh viên xem danh sách giảng viên/hướng dẫn học thể dục trên thông báo trường.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Trần Thái Sơn