Thông báo_Về việc nộp file ảnh làm thẻ sinh viên Khóa tuyển năm 2021

Thông báo_Về việc nộp file ảnh làm thẻ sinh viên Khóa tuyển năm 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 106/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp file ảnh làm thẻ sinh viên Khóa tuyển năm 2021

 

Nhà trường thông báo tới tất cả sinh viên Khóa tuyển năm 2021 về việc nộp file ảnh hiển thị trên thẻ sinh viên, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng áp dụng: sinh viên Khóa tuyển năm 2021.
  2. Quy định cách nộp file ảnh:
  • Sinh viên nộp file ảnh gốc theo định dạng ảnh thẻ (nền xanh hoặc trắng, khổ ảnh dọc, mặt hướng thẳng)
  • Kích thước ảnh: theo tỷ lệ 2:3
  • Cách đặt tên file ảnh: [MSSV], theo định dạng: .jpg hoặc .png (ví dụ: 2111000.jpg hoặc 2111000.png).
  • Điền thông tin và up file hình tại link sau: https://forms.office.com/r/rbQ2tWaAjG hoặc https://tinyurl.com/anhtheSV2021

Lưu ý: sinh viên không sử dụng ảnh chụp chân dung nghệ thuật hoặc ảnh chụp lại từ các thiết bị di động.

  1. Thời gian nộp file: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/12/2021.

Sinh viên chịu trách nhiệm về thông tin và hình ảnh cung cấp cho trường. Nếu thông tin sai và phải làm lại thẻ, sinh viên phải chịu chi phí làm lại thẻ và chịu hình thức kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Những trường hợp nộp chậm hơn trong thời gian quy định hoặc ảnh không đủ điều kiện, Nhà trường sẽ sử dụng dữ liệu hình ảnh dự thi tốt nghiệp THPT của sinh viên (nếu có) hoặc không cấp thẻ sinh viên.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng dùng email sinh viên phản hồi về địa chỉ congtacsinhvien@hcmus.edu.vn hoặc số điện thoại: (028) 62884499 (ext: 1500).

Trân trọng./.

 

  Nơi nhận:

–  BGH (để báo cáo);

–  Lưu:  CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Trần Vũ