Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cho các học viên cao học

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cho các học viên cao học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cho các học viên cao học

 

 Phòng đào tạo sau đại học thông báo về việc xét tốt nghiệp cho các học viên cao học đã bảo vệ luận văn/đồ án thạc sĩ như sau:

 1. Điều kiện được xét tốt nghiệp:

     Học viên phải hoàn tất chương trình đào tạo thạc sĩ theo quy định và đã bảo vệ thành công luận văn/đồ án thạc sĩ.

 2. Hồ sơ xét tốt nghiệp:

     – Phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu)

     – 1 ảnh đúng kích thước 3*4

     – Phiếu xác nhận thông tin in bằng Thạc sĩ (mẫu)

     – Nếu học viên đã bảo vệ luận văn/đồ án thạc sĩ nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ phải nộp kèm 2 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 02/01/2018 đến 31/01/2018

4. Lưu ý: học viên đã nộp hồ sơ rồi thì không nộp lại.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   (đã ký)

Lê Đức Phúc