Thông báo về việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại KTX135B Trần Hưng Đạo

Thông báo về việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại KTX135B Trần Hưng Đạo

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:  12/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại Ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo

________________________

 

Căn cứ vào công văn số 21/KHTN-TCHC ngày 06/03/2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học hết tháng 03 năm 2020 để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra;

Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch COVID-19 đang phức tạp, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ra thông báo:

  1. Đối với các trường hợp chưa trở lại KTX: Nhà trường sẽ không tiếp nhận lưu trú cho đến khi có thông báo lịch học mới của Nhà trường.
  2. Đối với các trường hợp hiện đang lưu trú tại KTX: nghiêm chỉnh chấp hành tất cả các quy định về việc thực hiện phòng chống dịch theo hướng dẫn của Chính Phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Đồng thời, thực hiện các yêu cầu của Nhà trường ban hành, cụ thể như sau:
  • Bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra vào cổng và khuôn viên của KTX, cũng như khi giao tiếp.
  • Thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt khi ra vào cổng KTX (bảo vệ KTX có trách nhiệm lưu lại các thông tin này).
  • Khai báo y tế và lịch trình di chuyển hàng ngày khi vào cổng KTX theo đúng chỉ đạo và thực hiện các biện pháp sát khuẩn trước khi vào bên trong KTX.
  • Khuyến cáo việc hạn chế tụ tập trong các phòng kín và máy lạnh. Hạn chế di chuyển đến những nơi công cộng đông người.

Rất mong sự hợp tác của toàn thể người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cư dân hiện đang lưu trú KTX.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 17/03/2020.

Trân trọng.

  

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            BCN các Khoa;

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương