Thông báo về việc tiếp nhận lưu trú tại KTX 135B

Thông báo về việc tiếp nhận lưu trú tại KTX 135B

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 _____________

Số: 20/TB-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________ 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận lưu trú Ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo

 

Nhà trường thông báo đến tất cả người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động các thông tin cần biết về việc tiếp nhận lưu trú tại KTX 135B. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tiếp nhận lưu trú: tất cả người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động có tên trong danh sách lưu trú tại KTX135B nhưng do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra chưa thể trở lại KTX cũng như chưa làm thủ tục lưu trú tại KTX.
  2. Thời gian tiếp nhận: từ ngày 11/5 đến ngày 18/5/2020 (sau thời gian quy định, các trường hợp không đến làm thủ tục lưu trú sẽ tạm thời không được giải quyết).
  3. Yêu cầu khi tiếp nhận lưu trú:

 Bắt buộc tất cả người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện các quy định do Nhà trường và KTX ban hành, bao gồm:

  • Nghiêm chỉnh chấp hành tất cả các quy định về việc thực hiện phòng chống dịch theo hướng dẫn của Chính Phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
  • Thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt và thực hiện các biện pháp sát khuẩn trước khi ra vào KTX (bảo vệ KTX có trách nhiệm lưu lại các thông tin này).
  • Bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra vào cổng và khuôn viên của KTX, cũng như khi giao tiếp.
  • Khai báo y tế và lịch trình di chuyển trong quá trình giãn cách xã hội.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            Lưu: CTSV.

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân