Thông báo về việc xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2019 bậc Đại học hệ chính quy

Thông báo về việc xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2019 bậc Đại học hệ chính quy

THÔNG BÁO

(Về việc xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2019  

bậc Đại học hệ chính quy)

  

Trường thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy về việc xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2019 như sau:

  1. Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp vào lúc 15giờ ngày 28/3/2019 trên trang web Trường theo địa chỉ: hcmus.edu.vn (vào mục: Đào tạo-> Đào tạo Đại học-Cao đẳng -> Thông báo-Hệ Chính quy).
  2. Sinh viên kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách đã được niêm yết (họ tên, ngày sinh, hạng tốt nghiệp….). Trường hợp sai bất cứ thông tin nào, sinh viên liên hệ với phòng Đào tạo đề nghị điều chỉnh lại thông tin.
  3. Đối với sinh viên không có tên trong danh sách tốt nghiệp, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đề nghị xét bổ sung.
  4. Thời gian khiếu nại: Sinh viên nộp đơn điều chỉnh thông tin tốt nghiệp hoặc khiếu nại về danh sách tốt nghiệp trước ngày 06/4/2019.
  5. Sinh viên xem lại danh sách tốt nghiệp vào ngày 12/4/2019                                                                                                                                         

                                                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO