Thông báo xét chọn ứng viên nhận Giải thưởng CHEER-SAIC

Thông báo xét chọn ứng viên nhận Giải thưởng CHEER-SAIC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:   53    /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Xét chọn ứng viên nhận Giải thưởng CHEER-SAIC

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Là sinh viên hoặc học viên cao học đang theo học hệ chính quy tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (áp dụng với tất cả các khóa);
 • Đã hoặc đang là tác giả / chủ nhiệm của ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học /dự án khỏi nghiệp / dự án xã hội;
 • Điểm trung bình học tập tích lũy tính đến thời điểm nộp hồ sơ ứng tuyển từ 3.0/4 hoặc 7.5/10 trở lên.
 1. Tổng Giá trị Giải thưởng: tối đa 2,000 USD (tương ứng 44.600.000 đồng). Tùy theo chất lượng và số lượng các đề tài ứng tuyển thì Hội đồng sẽ xét chọn và phân bổ kinh phí phù hợp từ nguồn kinh phí trên.
 2. Yêu cầu đối với dự án/đề tài:
 • Các đề tài/dự án có thể do một cá nhân hoặc nhóm thực hiện, thuộc tất cả lĩnh vực trong đời sống, mang tính đột phá và đổi mới sáng tạo (có thể là đề tài nghiên cứu khoa học hoặc dự án khởi nghiệp, dự án xã hội), khuyến khích đề tài có tính liên ngành và đã được ứng dụng trong đời sống.
 • Ưu tiên đối với các đề tài nghiên cứu khoa học đã có công bố quốc tế.
 1. Hồ sơ đăng ký ứng tuyển
 • Đăng ký online tại link sau: https://goo.gl/d3vcxt
 • Bảng điểm học tập tích lũy;
 • Báo cáo miêu tả chi tiết đề tài/dự án, trong đó chú trọng phần diễn giải tính mới và tính ứng dụng trong đời sống và hiệu quả đạt được, không quá 20 trang A4 (không quy định cụ thể về cấu trúc, các đề mục);
 • 01 Thư giới thiệu của Giảng viên hướng dẫn (nếu có) và 01 Thư giới thiệu của Ban chủ nhiệm khoa (ứng viên tự chuẩn bị theo mẫu đính kèm, có thể viết tiếng Việt).


 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ
 • Cá nhân ứng tuyển đăng ký tại link online và nộp hồ sơ giấy từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 31/7/2018 tại Phòng Công tác Sinh viên (ở cả 2 cơ sở).
 • Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30.
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương