Thông báo xét tuyển lớp Cử nhân Tài năng Khóa 2019 Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin

Thông báo xét tuyển lớp Cử nhân Tài năng Khóa 2019 Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký xét tuyển vào lớp Cử nhân Tài năng Khóa 2019

Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin

 

 

         Từ năm 2002 đến nay, Chương trình Cử nhân Tài năng tại Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM đã được triển khai thành công và đạt

được những thành quả quan trọng. Nhằm duy trì và tiếp nối những thành quả trong suốt 17 năm qua của Chương trình Cử nhân Tài năng, đồng thời

tạo điều kiện bồi dưỡng và phát triển những sinh viên ưu tú, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo xét tuyển vào lớp Cử nhân Tài năng – Khóa 2019

như sau:

         Những sinh viên trúng tuyển vào nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (khóa 2019) được xét tuyển

vào lớp Cử nhân Tài năng nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin dựa trên tiêu chí sau đây:

  • Sinh viên tuyển thẳng thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia/quốc tế: đạt giải Nhất/Nhì/Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia;

tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; giải Nhất/Nhì/Ba trong Hội thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật.

  • Những sinh viên có điểm đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM từ 1000 trở lên (KHÔNG tính điểm cộng ưu tiên).
  • Những sinh viên có tổng điểm tổ hợp A00, A01, D07, D08 từ 26,5 điểm trở lên (KHÔNG tính điểm cộng ưu điểm).

* Ghi chú:

  • Mức điểm đánh giá năng lực 1000 (không tính điểm cộng) hay mức điểm 26,5 (tổ hợp A00, A01, D07, D08, không tính điểm cộng) chỉ là mức điểm

tối thiểu để có thể nộp đơn xét tuyển vào lớp Cử nhân Tài năng Khóa 2019 nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin. Điểm chuẩn chính thức để

trúng tuyển vào lớp Cử nhân Tài năng nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin Khóa 2019 có thể cao hơn.

  • Các thành tích xuất sắc khác ở bậc THPT trong các kỳ thi/giải thưởng học thuật liên quan đến nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin (ví

dụ như giải Khuyến khích cấp quốc gia, giải thưởng Olympic 30/4, Tin học trẻ toàn quốc …) có thể được xem xét như tiêu chí phụ để xem xét.

* Hình thức đăng ký:

  • Sinh viên đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 19/08/2019 đến hết ngày 23/08/2019 tại: http://bit.ly/honorsRegistration2019
  • Những sinh viên được xét trúng tuyển vào lớp Cử nhân Tài năng 2019 sẽ được hướng dẫn về cách nộp bản in đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu)

kèm theo bản sao các minh chứng về thành tích /giải thưởng học thuật từ ngày 26/08/2019 đến 30/08/2019.

            Lưu ý: Sinh viên đủ điều kiện nộp đơn đăng ký xét tuyển Chương trình Cử nhân Tài năng không đồng nghĩa với việc sinh viên sẽ được xét

duyệt chấp thuận tuyển vào lớp Cử nhân Tài năng.

            Việc xét tuyển Chương trình Cử nhân Tài năng sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể dựa trên thành tích của sinh viên cũng như quy mô

và số lượng sinh viên thuộc chương trình.

Mọi thắc mắc về Chương trình Tài năng nhóm ngành Công nghệ Thông tin, vui lòng liên hệ: giaovu_cntn@fit.hcmus.edu.vn